iStorage OpenShift CSIドライバ サービスセット [iStorage ストレージ]

動作環境

対象ディスクアレイ

iStorage V100/V300

OS

  • Red Hat OpenShift Container Platform 4.5
  • Red Hat OpenShift Container Platform 4.6
  • Red Hat OpenShift Container Platform 4.7