org.omg.SendingContext
インタフェース CodeBaseOperations

すべてのスーパーインタフェース:
RunTimeOperations
既知のサブインタフェースの一覧:
CodeBase
既知の実装クラスの一覧:
POA_CodeBase, CodeBasePOA

public interface CodeBaseOperations
extends RunTimeOperations


メソッドの概要
 java.lang.String[] bases(java.lang.String x)
           
 Repository get_ir()
           
 java.lang.String implementation(java.lang.String x)
           
 java.lang.String[] implementations(java.lang.String[] x)
           
 FullValueDescription meta(java.lang.String x)
           
 FullValueDescription[] metas(java.lang.String[] x)
           
 

メソッドの詳細

get_ir

public Repository get_ir()

implementation

public java.lang.String implementation(java.lang.String x)

implementations

public java.lang.String[] implementations(java.lang.String[] x)

meta

public FullValueDescription meta(java.lang.String x)

metas

public FullValueDescription[] metas(java.lang.String[] x)

bases

public java.lang.String[] bases(java.lang.String x)