V8.42 から V9.20 における主な変更点

全体

基盤制御

Spring Batch のバージョンアップに伴う変更

その他